STAWKI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGARD
zgodnie z Uchwałą nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE*

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE**

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł

 

 

 

* Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika.

** Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy na wywóz odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. (wypowiedzenie umowy należy złożyć dotychczasowemu odbiorcy do dnia 31 marca 2013 r.)

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY

Informacja dla mieszkańców gminy Nowogard dotycząca zmiany systemu gospodarowania odpadami

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego nimi gospodarowania.

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy której Sejm zobowiązał gminy do przejęcia obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Od 1 lipca 2013 r. zacznie funkcjonować nowy system odbierania odpadów komunalnych, który ma zapewnić większy porządek, lepszą segregację i mniejsze zaśmiecanie środowiska.

ZMIANA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW OZNACZA, ŻE:

  • Zbiórkę odpadów prowadzi gmina za pośrednictwem firmy wyłonionej w drodze przetargu,
  • Opłatę za wywóz odpadów mieszkańcy będą wnosić do gminy, wpływy z opłaty za zbiórkę odpadów komunalnych mają w całości pokrywać koszty prowadzenia zbiórki,
  • Opłata za odpady posegregowane będzie niższa (promowanie segregacji odpadów),
  • Gmina będzie sprawować nadzór nad zbiórką i prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego,
  • Zbiórka odpadów będzie obejmować wszystkich mieszkańców – zbiórka odpadów komunalnych prowadzona będzie na terenie całej gminy Nowogard według ustalonego harmonogramu,
  • Zostaną wprowadzone punkty selektywnego zbierania odpadów w których zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych: odpady zielone i ogrodowe, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (do 100kg rocznie na rodzinę), zużyte opony (4 sztuki rocznie na rodzinę), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz inne odpady niebezpieczne (np. chemikalia, żarówki, świetlówki), odzież i tekstylia.

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

  • Złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 31 marca 2013 r.,
  • Wnoszenia opłaty na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszcza się opłatę na rachunek bankowy Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub gotówką w Zarządzie Budynków Komunalnych, ul. 700 Lecia 14, 72–200 Nowogard
  • Zbierania i pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard,

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zespół powołany do opracowania i wdrożenia
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi