Obowiązujące stawki

STAWKA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OD 1 STYCZNIA 2021 R.:

22,00 zł - od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, na której prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów,

2,00 zł - częściowe zwolnienie z opłaty od każdego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których prowadzona jest obowiązkowa segregacja odpadów i posiadających przydomowy kompostownik w którym są kompostowane bioodpady.

88,00 zł -  w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie określona w drodze decyzji, stosując stawkę podwyższoną stanowiącą czterokrotność stawki podstawowej od każdego mieszkańca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać na
nr konta Gminy Nowogard:
33 1240 3927 1111 0010 4964 3858
lub osobiście w kasie Urzędu Miejskiego - Referat Gospodarski Odpadami Komunalnymi przy ul. 700 Lecia 14 (I piętro).

By pozbyć się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie trzeba czekać do ich zbiórki ulicznej.

W gminie Nowogard zbiórki tego typu odpadów odbywają się dwa razy w roku. Jednak by pozbyć się kanapy czy telewizora nie trzeba czekać do kolejnej. Można je bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czyli popularnego PSZOK-u.

Z uwagi na fakt, iż w Słajsinie umiejscowiony jest Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami, to właśnie tam funkcjonuje PSZOK dla gminy Nowogard. Poza odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można tam bezpłatnie dostarczać również inne odpady. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są pochodzące z gospodarstw domowych m.in. zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć takie jak świetlówki, termometry, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory, opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach, gruz (1,5 tony rocznie na gospodarstwo domowe) czy opony samochodów osobowych (4 szt. rocznie na każdy samochód z gospodarstwa domowego potwierdzony okazaniem dowodu rejestracyjnego). Wszystkie odpady przyjmowane są bezpłatnie. Warunkiem jest by odpady były posegregowane a dostarczający powinien móc potwierdzić, że jest objęty gminnym systemem gospodarowania odpadów komunalnych.

ZBK Nowogard