Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Błotno

PROJEKT:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard”
Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Infrastruktura środowiska
Działanie 4.5 Ochrona przyrody i zapobieganie zagrożeniom
Poddziałanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom
Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-015/14-00
DOFINANSOWANIE: 401 084,05 PLN

2014/11/26_ops_blotno
W środę, 26 listopada br., burmistrz Robert Czapla podpisał w Koszalinie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Nowogard na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Błotno.

Planowany koszt zakupu to 642 000 zł. Oprócz wkładu własnego w wysokości 207 000 zł i dotacji z WFOŚiGW w wysokości 35 000 zł, gmina Nowogard pozyskała dodatkowo kwotę 400 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Piotr Suchy