Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

bip 250Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do składanie ofert cenowych na wykonanie zadania pn "Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020
Termin składania ofert upływa 13 grudnia 2019r o godzinie 12:00.  Szczegóły dostępne na stronie http://bip.nowogard.pl/strony/11180.dhtml

Wydział GKMiOŚ
Adam Aniuksztys