odpadyZarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie uchwałą Rady Miejskiej w Nowogardzie  Nr XIX/160/12 z dnia 26 września 2012 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2014 r. objęte zostały także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych upłynął 15 czerwca 2014 r. (Uchwała Rady Miejskiej w Nowogardzie Nr  XXXV/340/14 z dnia 14 marca 2014 r.), w związku z czym przypominamy właścicielom tych nieruchomości, którzy do chwili obecnej nie złożyli stosownej deklaracji, o obowiązku jej złożenia.

Zarząd Budynków Komunalnych przypomina, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
ZBK nie będzie wystawiać faktur ani rachunków za powyższą opłatę. Nie będzie również żadnych książeczek. Potwierdzeniem wpłaty jest pokwitowanie z kasy lub wyciąg z rachunku bankowego osoby wpłacającej.
Wpłaty należy dokonać w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 w godzinach od 8.00 do 14.00 (przerwa 10.00 do 10.30) lub na rachunek bankowy ZBK nr 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samochodowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.
PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Do PSZOK można odprowadzać m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez konieczności oczekiwania na ich zbiórkę, opony samochodów osobowych (4 szt . rocznie na gospodarstwo domowe), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie , zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki), styropian i wiele innych, często kłopotliwych odpadów.
Wszystkie rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK i inne szczegóły można znaleźć w załączonym Regulaminie.
Ważnym jest by odpady były posortowane  i zgromadzone w sposób selektywny. Odpady zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację nie będą przyjmowane. Podobnie jak odpady budowlane zawierające azbest, smołę papę itp. Odpady niebezpieczne powinny zostać właściwie zabezpieczone.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż uchwałą nr XXXV/339/14 z dnia 14 marca 2014 r Rada Miejska w Nowogardzie przyjęła następujące stawki za jednorazowy odbiór z nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych z pojemnika o następującej pojemności:

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż wszelkie kwestie związane z ilością i pojemnością pojemników na odpady komunalne, w które musi być wyposażona nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne reguluje „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard” (uchwała nr XXII/198/12 z 28 grudnia 2012 r.).
Zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l lub 120 l, przy czym: