odpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż z nieruchomości zamieszkałych odbierane są każde ilości odpadów komunalnych. Nie ma więc potrzeby by nadwyżki pozbywać się w sposób nielegalny.

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach zwana „ustawą śmieciową”. Zgodnie z nią właściciel każdej nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Nowogard wysokość tej opłaty uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, a nie - tak jako to było wcześniej - od ilości wytworzonych odpadów. Nawet jeśli obok wypełnionego pojemnika znajdą się worki z odpadami komunalnymi zostaną one wywiezione bez dodatkowej opłaty. Nie ma więc konieczności wywożenia nadmiaru śmieci do lasu czy wyrzucania przy drodze. Za taki czyn grozi kara grzywny.

Z terenu nieruchomości wywożone są również odpady gromadzone selektywnie: papier, szkło, odpady biodegradowalne i odpady zielone oraz tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Poza tym dwa razy w roku odbywa się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a na terenie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadów Komunalnych w Słajsinie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie można dostarczyć wszystkie nietypowe odpady komunalne.

Można więc bez problemu pozbyć się odpadów w sposób legalny, do czego zachęcamy.

p.o. kierownika ZBK
Grażyna Grosicka