2019 05 09 czapla 2019 05 09 75

W dniu 25 kwietnia 2019 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację zadania rządowego „ Opieka 75 +” na rok 2019
W związku z tym, Gmina zgłosiła zapotrzebowanie na środki budżetowe w ramach programu i otrzymała dofinansowanie na pierwsze półrocze 2019 r. w kwocie 24.310,00 zł na usługi opiekuńcze.
Od 01.01.2019 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej, program jest skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej jak było w roku 2018, ale także do seniorów, którzy zamieszkują wspólnie z rodzinami. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  1. dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+” w roku 2018 i będą miały przyznane usługi w roku 2019
  2. dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymały usług w roku 2018.