W nr 99 „Dziennika Nowogardzkiego” z dnia 30 grudnia 2014 r. ukazał się artykuł „10 lat Polski w Unii Europejskiej, a Gmina Nowogard jakby poza nią…”, autorstwa Jowity Pawlak, nowej radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie, w którym zarzuca ona burmistrzowi Nowogardu Robertowi Czapli, że pozyskał on mniej funduszy unijnych w czasie swojej kadencji niż burmistrz Kazimierz Ziemba.
Ponadto radna Jowita Pawlak twierdzi, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 gmina Nowogard, w ciągu ostatniej kadencji samorządowej (2010-2014), uzyskała dofinansowanie zaledwie na kwotę 1 604 320,70 zł, podając za przykład dofinansowanie szpitala i ścieżki rowerowej do Olchowa.

Autorka jednak nie podaje źródła swoich informacji, które jeśli istnieją, to z pewnością dawno nie były aktualizowane.
Gmina Nowogard informuje, że przytoczone w artykule informacje są nieprawdziwe i wprowadzają nowogardzką opinię publiczną w błąd.
Dla wiedzy pani Jowity Pawlak, to tylko w ostatnim  półroczu 2014 r. gmina Nowogard otrzymała pozytywne decyzje Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie trzech  projektów w ramach RPO WZ na kwotę 1 513 779,24 zł.

Są to projekty:

  1. Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego  z napędem 4x4 dla OSP Błotno - Gmina Nowogard” – Uchwała Zarządu WZ nr 1161/14 z dnia 27 czerwca 2014 r.
  2. Poprawa w sferze przestrzeni poprzez rewitalizację w kierunku rekreacyjno-sportowym – zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard”- Uchwała Zarządu WZ  nr 1199/14 z dnia 8 lipca 2014 r.
  3. Przebudowa infrastruktury technicznej kanalizacyjnej w zakresie rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard” -  Uchwała Zarządu WZ  nr 1735/14 z dnia 1 października 2014 r.

Łączna kwota pozyskanych, ze wspomnianego wyżej źródła środków unijnych w latach 2010-2014 to 3 240 065,45 zł. kliknij aby zobaczyć szczegółowe zestawienie

Dodatkowo, autorka artykułu zdaje się zupełnie nie zauważać, że gmina Nowogard, jako gmina miejsko-wiejska, od wielu lat skutecznie stara się o dotacje unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).
Tylko w latach 2010-2014 udało się gminie Nowogard pozyskać z PROW:  1 264 763,77 zł.
Z tych pieniędzy wyremontowano  i przebudowano świetlice wiejskie, wybudowano place zabaw w sołectwach, zamontowano oświetlenie solarne, doposażono ścieżki dydaktyczne itp. kliknij aby zobaczyć szczegółowe zestawienie

Radna Jowita Pawlak podaje również informację, że gmina Nowogard pozyskała ponad 500 000,00 zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zakup komputerów i dostarczanie Internetu dla najuboższych mieszkańców gminy.
Otóż i w tym przypadku mija się ona z prawdą, ponieważ jest to kwota 1 065 290,69 zł, przeznaczonych na realizację nie jednego, a dwóch projektów w 100% dofinansowanych z Unii Europejskiej.
Oprócz dotychczas wymienionych źródeł funduszy europejskich, z których gmina Nowogard otrzymała dofinansowanie, to aktywnie pozyskuje ona również środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Sportu i Turystyki, i wielu innych.
Łączna kwota środków, które gmina Nowogard pozyskała w ramach dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w latach 2010 – 2014 r., to ponad 12 milionów złotych! kliknij aby zobaczyć szczegółowe zestawienie

Informacje o pozyskanych funduszach są na bieżąco publikowane w „Wiadomościach Samorządowych”, na stronie www.nowogard.pl oraz w mediach lokalnych i regionalnych.
Radna Jowita Pawlak zdaje się w ogóle nie orientować w temacie, o którym pisze na forum publicznym!
Jaki jest zatem sens podawania tego typu niesprawdzonych informacji?  I dlaczego atakuje burmistrza Roberta Czaplę oraz urzędników ratusza już na samym początku nowej kadencji?
A może chodzi o coś bardziej przyziemnego…

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie podjęto uchwałę o zmianach w Statucie Gminy i utworzeniu nowej stałej Komisji Rady ds. funduszy europejskich i inwestycji. Niestety, skład tej komisji na chwilę obecną nie jest znany.
Czyżby jej przewodniczącą  miała być  radna Jowita Pawlak?

Jowita Pawlak, jako radna miejska, w czasie trwania kadencji otrzyma z budżetu gminy ryczałtowo kwotę 33 600,00 zł (700 zł miesięcznie). Jako  przewodnicząca nowej komisji dodatkowo dostałaby 200 zł miesięcznie, co w skali całej kadencji da blisko 10 000 zł dodatkowych kosztów dla budżetu gminy a zarazem dodatkowy pieniądz wpływający do kieszeni osoby, która zostanie przewodniczącym tej komisji.
Czy ten tak naprawdę niepotrzebny wydatek ma swoje uzasadnienie? Czy też jest to tylko zaspokojenie prywatnych i finansowych ambicji radnej?

Pani Jowita Pawlak pisze samodzielnie projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rzecz nowogardzkich placówek oświatowych. Oczywiście, nie robi tego za darmo. Ostatnia umowa za napisanie projektu opiewała na kwotę ponad dwóch tysiące złotych. Są to pieniądze z budżetu gminy Nowogard, w dodatku niebagatelne.
I choć burmistrz Robert Czapla próbował negocjować stawkę na niższą, to pani Jowita Pawlak była nieugięta.
Może właśnie w tym tkwi cały problem – i są to tylko zwykłe pieniądze, które po prostu  „są do wzięcia”.

Szkoda, że pod płaszczykiem szczytnych haseł o „pomocy” Urzędowi Miejskiemu w kwestii pozyskiwania środków zewnętrznych oraz kreowaniu się na znawcę tematu funduszy, kryje się zwykła chęć ...zarobku?

Agnieszka Wróblewska
kierownik wydziału RLFKiS