• WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
  • WNIOSEK O WYDANIE
    - wypisu / wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
    - wypisu / wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
    - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogard
    - zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard
  • WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO