kierownik: Ewa Chłopek tel. 91 39 26 212, 213

Dotyczy wniosku o wydanie wymianę dowodu osobistego

Dotyczy wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Dotyczy wymeldowania z pobytu stalego

Dotyczy zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca

Dotyczy zameldowania na pobyt czasowy obywatela rp

Dotyczy zameldowania na pobyt staly obywatela rp

Dotyczy zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca

SSiO 01 - dotyczy wydawania zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały czasowy

SSiO 02 - Dotyczy wydawania zaświadczeń o wymeldowaniu z pobytu stałego czasowego

SSiO 05 - Zameldowanie na pobyt stały czasowy - administracyjnie

SSiO 08 - Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego czasowego

SSiO 10 - zbiórka publiczna

SSiO 11 - impreza masowa

SSiO 12 - zgromadzenia

SSiO 16 - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

SSiO 17 - Zmiana w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych

SSiO 18 - Wykreślenie z Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Utrata dowodu osobistego ( Kradzież, Zagubienie )

Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniobiorcy)

Wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej (dla świadczeniodawcy)

Wniosek o udzielenie danych w trybie jednostkowym z rejstru daowodów osobistych

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Znalezienie dowodu osobistego