odpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych przypomina, iż termin opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący miesiąc upływa 10 lipca. Obecnie obowiązują stawki uchwalone przez Radę Miejską w Nowogardzie uchwałą nr XXII/196/12.

Opłatę można uiścić przelewając deklarowana kwotę na numer konta Zarządu Budynków Komunalnych: 33 1240 3927 1111 0010 4964 3858 lub osobiście w kasie ZBK przy ul. 700 Lecia 14 (parterowy budynek za biurowcem, w głębi podwórka).

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł

OdpadyGmina Nowogard - Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż ewentualne przypadki niedostarczenia przez Zakład Usług Komunalnych w Nowogardzie pojemnika lub worka do odbioru odpadów komunalnych jak również wszelkie inne utrudnienia związane ze zmianami w gospodarce śmieciowej można zgłaszać pod numerami telefonu 91 578 53 60, 91 578 53 55 lub osobiście w siedzibie ZBK przy ulicy 700 Lecia 14 w Nowogardzie.

W następstwie uchwalenia w dniu 1 lipca 2011 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której gminy zobowiązane zostały do stworzenia i wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi radni Rady Miejskiej w Nowogardzie zobligowani byli do podjęcia pakietu uchwał regulujących gospodarkę odpadami na terenie gminy Nowogard.

Chcąc przybliżyć Państwu nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przekazujemy na Państwa ręce Wydanie Specjalne „Wiadomości Samorządowych" poświęconych wyłącznie tej tematyce.

STAWKI MIESIĘCZNEJ OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE NOWOGARD
zgodnie z Uchwałą nr XXII/196/12 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2012 r.

WIELKOŚĆ GOSPODARSTWA DOMOWEGO

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY ZMIESZANE*

STAWKA OPŁATY ZA ODPADY SELEKTYWNE**

MAŁE (1-2 osoby)

35 zł

27 zł

ŚREDNIE (3-5 osób)

53 zł

41 zł

DUŻE (6 osób i więcej)

65 zł

50 zł

 

 

 

* Gromadzenie odpadów w sposób zmieszany oznacza, że wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym trafiają do jednego - zbiorczego pojemnika.

** Gromadzenie odpadów w sposób selektywny oznacza wydzielanie z odpadów zmieszanych następujących frakcji: papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Uwaga: Właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zadbać o to, aby dotychczas obowiązujące umowy na wywóz odpadów komunalnych zostały wypowiedziane ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. (wypowiedzenie umowy należy złożyć dotychczasowemu odbiorcy do dnia 31 marca 2013 r.)

WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY