Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż w Regionalnym Zakładzie Gospodarowania Odpadami w Słajsinie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać takie odpady jak opony samochodowe, gruz czy odpady wielkogabarytowe.
PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Do PSZOK można odprowadzać m.in. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bez konieczności oczekiwania na ich zbiórkę, opony samochodów osobowych (4 szt . rocznie na gospodarstwo domowe), odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie , zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki), styropian i wiele innych, często kłopotliwych odpadów.
Wszystkie rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK i inne szczegóły można znaleźć w załączonym Regulaminie.
Ważnym jest by odpady były posortowane  i zgromadzone w sposób selektywny. Odpady zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający ich klasyfikację nie będą przyjmowane. Podobnie jak odpady budowlane zawierające azbest, smołę papę itp. Odpady niebezpieczne powinny zostać właściwie zabezpieczone.

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż uchwałą nr XXXV/339/14 z dnia 14 marca 2014 r Rada Miejska w Nowogardzie przyjęła następujące stawki za jednorazowy odbiór z nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych z pojemnika o następującej pojemności:

Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina, iż wszelkie kwestie związane z ilością i pojemnością pojemników na odpady komunalne, w które musi być wyposażona nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne reguluje „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard” (uchwała nr XXII/198/12 z 28 grudnia 2012 r.).
Zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 nieruchomość niezamieszkała, na której powstają odpady komunalne powinna być wyposażona w pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 110 l lub 120 l, przy czym:

odpadyZarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przyjętą 26 września 2012 r. uchwałą nr XIX/160/12 Rada Miejska zdecydowała o objęciu gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady. W konsekwencji właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek złożyć stosowną deklarację w terminie od 5 maja do 15 czerwca 2014 r. Można je składać w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie przy ul. 700 Lecia 14.

odpadyOpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być zaokrąglane do pełnych złotych – takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów powołującego się na art. 63 paragraf 1 Ordynacji podatkowej: „podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.”