W dniu dzisiejszym na wniosek Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli została zwołana sesja rady Miejskiej w Nowogardzie. Przedmiotem obrad sesji będą dwie uchwały dotyczące zmian budzetu gminy Nowogard na rok 2022. Pierwsza z nich dotyczy pozyskanych przez burmistrza środków z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 268 446,96 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków z tytułu zapewnienia zakwaterowania i dziennego wyżywienia zbiorowego obywateli Ukrainy oraz obsługi z tytułu nadawania numeru pesel oraz pomoc w zakresie edukacji dzieci z terenu Ukrainy objętego działaniami zbrojnymi. Druga z uchwał dotyczy pozyskanych przez burmistrza Roberta Czaplę środków w łącznej kwocie 2 535 450 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z przeznaczeniem na doposażenie gminy w ramach projektu Cyfrowa Gmina oraz środki przeznaczone na realizację projektu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin peegereowskich w rozwoju cyfrowym".