Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

oppW środę, 4 grudnia br. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych. Jak powiedział burmistrz, w tym roku zgodnie z potrzebami organizacji, konkursy ogłoszone są wcześniej. To dobra informacja bowiem w Gminie Nowogard jest blisko 50 organizacji pozarządowych, które mogą starać się o wsparcie finansowe.
W mijającym roku na konkursy m. in. z zakresu kultury fizycznej i sportu, zajęć dla dzieci i młodzieży, rozwoju wsi, ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony środowiska, wsparcia emerytów i rencistów oraz wspierania inicjatyw społecznych wpłynęło w sumie 38 ofert.
Z początkiem kwietnia br. odpisano 33 umowy i przekazano 616.100 zł dotacji dla organizacji pozarządowych

Co roku Gmina Nowogard dokłada starań by sukcesywnie zwiększać środki na realizowane przez organizacje pozarządowe zadania statutowe. W mijającym roku kwota przeznaczona na wsparcie w zadaniach organizacji była wyższa o blisko 37 tys. złotych niż w roku 2018 i wynosiła 650.000 zł. Nie inaczej będzie w nadchodzącycm, 2020 roku.

Kwota przeznaczona na realizację poszczególnych zadań, w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie opieki społecznej, zwiększyła się w stosunku do ubiegłego roku o 8.000 złotych i wyniesie 658.000 złotych.

Poniżej, w tabeli prezentujemy poszczególne otwarte konkursy, ogłoszone na realizację następujących zadań publicznych:

 

Podpisane przez burmistrza Roberta Czaplę, otwarte konkursy ofert opublikowane zostały w dniu 4 grudnia br. na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, w zakładce: Otwarte Konkursy Ofert. Poniżej link http://bip.nowogard.pl/strony/11181.dhtml

Przypominamy Państwu, że termin składania ofert na poszczególne zadania mija 30 grudnia 2019 roku o godzinie 15.30. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty zakończenia ich naboru.Zapraszamy organizacje do udziału w konkursach./ Beata Strzelecka