Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Spotkanie
W poniedziałek, 2 grudnia br. w budynku świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie burmistrza Roberta Czapli z mieszkańcami Łęgna. Spotkanie z burmistrzem odbyło się na zaproszenie sołtysa. Podczas zebrania omówione zostały najistotniejsze, bieżące tematy dotyczące funkcjonowania sołectwa m. in poruszono temat wyznaczenia przez geodetę miejsca w którym znajdować się będzie boisko. Poruszono również temat dostarczenia kruszywa i frezu na naprawę drogi gminnej. Przy okazji wizyty burmistrza na świetlicy udano się poddasze świetlicy gdzie przedstawiono plan na dalsze działania remontowe. W spotkaniu uczestniczyła również Pamela Springer z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. / Marcin Gręda