Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

 images/2019/11/26_Wizyta_radnego_Sejmiku/
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się z powołanym niedawno na Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – Adamem Fedeńczakiem. W spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 25 listopada br., wziął również udział Zastępca Burmistrza Krzysztof Kolibski.
Wizytę rozpoczęto od wręczenia Radnemu Sejmiku bukietu kwiatów i listu gratulacyjnego.
- Jestem głęboko przekonany, że dzięki swej bogatej, głębokiej wiedzy i doświadczeniu wniesie Pan do pracy w Sejmiku wiele cennych inicjatyw i pomysłów, a Pana działania jako radnego z naszego okręgu wyborczego oraz mieszkańca Nowogardu, przyczyniać się będą do rozwiązywania problemów lokalnych wspólnot samorządowych, w tym również problemów naszej gminy. Życzę Panu wiele sukcesów w działalności publicznej, satysfakcji z pełnionych funkcji oraz wytrwałości w dążeniu do celów, które służą całemu społeczeństwu – mówił do p. Adama Fedeńczaka burmistrz Nowogardu.

Pan Adam Fedeńczak oficjalnie został Radnym Sejmiku w październiku br. Zajął on miejsce Artura Łąckiego, który zdobył w ostatnich wyborach parlamentarnych mandat Posła RP. Pan Adam Fedeńczak urodził się w 1953 roku w Nowogardzie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Szczecinie. W przeszłości pełnił mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogardzie, w latach 2006 – 2010 był radnym powiatu goleniowskiego. Od 30 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Red.