Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

IMG 1299Burmistrz Nowogardu serdecznie zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont świetlicy - zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Słajsinie". Termin złożenia oferty do dnia: 03.12.2019 r.

Jest to kolejna inwestycja, którą burmistrz Robert Czapla chce realizować przy dobrej współpracy z sołtysem Słajsina Marcinem Ołubcem. Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że burmistrz Robert Czapla złożył wniosek o pozyskanie pieniędzy unijnych na inwestycje pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słajsino gdzie koszt inwestycji to blisko 3 miliony złotych. Z czego 2 miliony pochodziłyby z unijnego dofinansowania. A już teraz w świetlicy, która nie posiada ogrzewania chce na wniosek sołtysa je zamontować. I choć sołtys od niedawna objął funkcję społeczną stara się, aby mieszkańcom żyło się lepiej.

 

Więcej informacji można uzyskać u pracowników Wydział Inwestycji i Remontów, Pamela Springer, Aneta Waracka – tel. 913926240. lub na stronie BIP pod adresem: https://nowogard-bip.alfatv.pl/unzip/11145.dhtml

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 03.12.2019 r. Do godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 5 z adnotacją: „Oferta na zakup i montaż trzech klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Słajsinie”. Nie otwierać przed 03.12.2019 r. godz. 12:10 / Marcin Gręda