Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

IMG 1335W środę 20 listopada Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał przetarg nieograniczony na zadanie pn.”Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie.

Jest to inwestycja, o którą od kilku lat zabiegali radni Marcin Wolny oraz Renata Piwowarczyk. Niestety pomimo wielu prób zabezpieczenia pieniędzy w budżecie przez burmistrza Roberta Czaple na ten cel zabezpieczenie pieniędzy było niemożliwe z uwagi na odrzucanie inwestycji przez radnych z klubu Nowa. Dziś inwestycja staje się faktem. Termin składania ofert upływa 05.12.2019 r. o godz. 9:00.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Leśnej w Nowogardzie zlokalizowana na działkach geodezyjnych nr 16, 30 obręb 2 m. Nowogard, polegająca na: Wykonaniu jezdni o szerokości 5,5 m i długości 281,44 m, remoncie istniejącego skrzyżowania, wykonaniu 64 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu odwodnienia liniowego. Miejsca postojowe oddzielone będą pasem zieleni. Trzeba również wykonać odwodnienie wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika poprzez przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym. Dokonaniu wycinki drzew, wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych oraz wykonaniu nowych odcinków oświetleniowych.

 

Inwestycja ta jest o tyle atrakcyjną ofertą dla przedsiębiorców, gdyż termin składania ofert jest w tym roku a wykonanie inwestycji rozpocznie się dopiero z początkiem roku. Więc śmiało przedsiębiorca może sobie zaplanować roboty na następny rok – mówi burmistrz Robert Czapla.

Wszystkie informacje związane z przetargiem umieszczone są na stronie BIP pod adresem: http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/499.dhtml