Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

szkolaBlotno

- Dbałość o oświatę, to również dbałość o warunki pracy nauczycieli i uczniów we wszystkich placówkach na terenie naszej gminy – powiedział Burmistrz Nowogardu Robert Czapla.

I choć całość inwestycji była podzielona na kilka etapów prace dobiegają do końca. A wszystko to w trosce o oświatę, aby uczniowie mieli godne warunki do edukacji. Do szkoły w Błotnie uczęszcza ponad 80 uczniów. Kolejne blisko 20 osób, to kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły.

Do tej pory w szkole przeprowadzono gruntowny remont wnętrza placówki. Odnowiono m.in. korytarze, 4. sale oraz świetlicę. Wyremontowano również wszystkie łazienki.Prace związane z termomodernizacją wykonuje na zlecenie Gminy kilkuosobowa ekipa pracowników prac interwencyjnych, nadzorowana przez Jarosława Hołubowskiego z Urzędu Miejskiego.

 

Poprawę komfortu pracy w szkole widzi dyrektor placówki, Tomasz Żelazowski.- Termomodernizacja była bardzo potrzebna. Dzięki wsparciu burmistrza Roberta Czapli mamy szkołę gruntownie odnowioną a teraz jest remontowana z zewnątrz i ocieplana. Budynek jest stary, z lat 70. i aż do dziś nie był właściwie ocieplony. Teraz znacząco poprawi się komfort pracy, uczniom będzie ciepło i zmniejszą się koszty ogrzewania – powiedział dyrektor T. Żelazowski./ Marcin Gręda