Rata za alkohol do 31 stycznia 2020r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. oz.2277), przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia 2020r pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w każdym punkcie sprzedaży.
Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. I raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

komendant1

15 listopada br. (piątek), w urzędzie miejskim burmistrz Robert Czapla gościł komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie podkom. Andrzeja Artemiuka.

W trakcie rozmów, w których wziął udział także zastępca burmistrza Krzysztof Kolibski, rozmawiano między innymi o działaniach wpływających na stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

Podkom. Andrzej Artemiuk jest komendantem nowogardzkiej policji od 1 listopada br. Wcześniej, bo od maja br., pełnił on obowiązki komendanta zastępując na stanowisku kom. Dorotę Zając. A. Artemiuk pracował również m.in. w Komendzie Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, gdzie był zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego.

W czasie wizyty komendanta w nowogardzkim urzędzie miejskim, oprócz najlepszych życzeń, otrzymał on z rąk burmistrza Roberta Czapli list gratulacyjny. Wcześniej burmistrz Robert Czapla pozytywnie zaopiniował kandydaturę nowego komendanta. Red