Soltysi
W czwartek, 14 listopada br. w Sikorkach doszło do spotkania burmistrza Nowogardu Roberta Czapli z sołtysami gminy. Przypomnijmy, że tego rodzaju zebrania robocze, które odbywają się cyklicznie, są dobrą okazją do omawiania bieżących spraw sołectw. 

W spotkaniu, oprócz burmistrza udział wzięli również m.in. kierownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz skarbnik Marcin Marchewka oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Dorota Maślana. Zebranie rozpoczęto przedstawieniem sołtysom dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowogardzie. St. asp. Piotr Leyk zaprosił zarówno ponownie wybranych, jak i nowych sołtysów do współpracy.

 

 Spotkanie z sołtysami podzielono na kilka części. W pierwszej z nich omówiono temat możliwości pozyskania dla sołectwa frezu i kruszywa, które służą do bieżących napraw dróg. Sołtysi zostali poinformowani, że zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały należy zgłaszać do Krzysztofa Feliksiaka.  W kolejnej części poruszono temat programu burmistrza Roberta Czapli, który dotyczy możliwości pozyskania dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyczerpujących informacji na ten temat udzieliła A. Warkalewicz. Powiedziała ona m.in., że w programie można otrzymać pieniądze na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla domów lub domów w budowie w miejscowościach Gminy Nowogard, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej i gdzie jej budowa jest nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 75% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów jednak nie więcej niż: 4.500 zł dla oczyszczalni indywidualnej obsługującej jeden budynek mieszkalny, 4.500 zł dla oczyszczalni wspólnej obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny oraz po 1.000 zł dodatkowo dla każdego budynku przyłączonego do tej oczyszczalni na etapie jej budowy.  Miłym akcentem spotkania było oficjalne powitanie przez burmistrza niedawno wybranej sołtys Szczytnik – pani Jolanty Gaj, która otrzymała z rąk Roberta Czapli bukiet kwiatów oraz list gratulacyjny.

Następnie W. Szponar przedstawił sołtysom program „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” – również autorski program burmistrza, dzięki któremu można pozyskać pieniądze na zakup fabrycznie nowych kotłów gazowych, kotłów na olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, kotłów na biomasę oraz na zakup elementów związanych z nowym systemem ogrzewania (np. pompy, rury, zawory). Program przewiduje, że właściciele lub współwłaściciele domów i mieszkań oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać 3 tys. zł dla domów jednorodzinnych i mieszkań oraz 5 tys. zł dla domów wielorodzinnych posiadających wspólną kotłownię.
W dalszej części spotkania K. Olczak powiadomiła sołtysów m.in. o programie usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, do którego to programu zamierza przystąpić Gmina Nowogard. P. Springer z kolei przedstawiła zebranym stan prowadzonych inwestycji na terenie sołectw, wśród których znalazły się m.in.: budowa świetlic wiejskich w Wyszomierzu i Boguszycach oraz budowa pomostu w Olchowie. Na zakończenie spotkania kwestię projektowania budżetu na przyszły rok przedstawił skarbnik gminy M. Marchewka.
Kolejne spotkanie sołtysów z burmistrzem zaplanowano na 20 grudnia w Strzelewie. Red.