2012 12 20 spotkania 01W związku ze zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powołany przez Burmistrza Nowogardu zespół do spraw opracowania i wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadził spotkania z mieszkańcami mające na celu poinformowanie o mających nastąpić zmianach, a także zebrania propozycji, uwag i opinii związanych zarówno z wyborem systemu opłat, jak i pozostałych kwestii związanych z nowym trybem odbioru i zagospodarowania odpadów.

Spotkania odbyły się:
13 grudnia 2012 roku o godz.18,00 w Nowogardzkim Domu Kultury
14 grudnia 2012 roku o godz.18,00 w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie
17 grudnia 2012 roku o godz.18,00 w Szkole Podstawowej w Błotnie

 

Informację o spotkaniach zamieszczono na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz w prasie lokalnej – Dzienniku Nowogardzkim. Wszystkim sołtysom przekazano broszury informacyjne w celu ich rozpropagowania wśród mieszkańców oraz poinformowano o możliwości skorzystania z transportu dla osób deklarujących udział w spotkaniach, jednakże żaden z sołtysów nie zgłosił takiej potrzeby.

W trakcie spotkań poinformowano mieszkańców, że w dniu 1 lipca 2011r.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która dokonuje wdrożenia 3 dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących:

  1. oczyszczania ścieków komunalnych,
  2. w sprawie składowania odpadów,
  3. oraz w sprawie odpadów.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i Gmina, jak każdy podmiot Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowana do jej stosowania i wprowadzenia w życie.

Podczas spotkań omówiono szczegółowo zmiany jakie zostaną wprowadzone w systemie gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r. oraz przedstawiono wszystkie ustawowo przewidziane metody dotyczące sposobu naliczania opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami.

W trzech spotkaniach uczestniczyło łącznie 50 osób, w tym 5 mieszkańców Nowogardu, 15 mieszkańców Wierzbięcina i okolic oraz 30 mieszkańców Błotna i okolicznych wsi. Mieszkańcy gminy po zapoznaniu się z nowymi zasadami dotyczącymi gospodarowania odpadami rozpoczęli dyskusję w przedmiotowym temacie.

Najczęściej poruszane tematy, to:

  1. zgodność mieszkańców gminy co do faktu, że dotychczas funkcjonujący system był dużo tańszy i obciążał wszystkich adekwatnie do ilości wyprodukowanych odpadów,
  2. możliwość obniżenia proponowanych stawek po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy w przypadku uzyskania oferty niższej niż zakładają szacunki,
  3. stwierdzenie, że obszary wiejskie produkują mniej odpadów i o innym składzie niż obszary miejskie, a stawka opłaty będzie jednakowa dla wszystkich,
  4. stwierdzenie, że każda z metod podwyższa dotychczasowe koszty opłaty za wywóz odpadów,
  5. obawa przed ciągłym podwyższaniem opłaty za śmieci.

Podczas spotkań mieszkańcy gminy zadawali zespołowi szczegółowe pytania dotyczące sposobu i zakresu funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również dotyczące sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki u źródła.

Ostatecznie mieszkańcy opowiedzieli się za wyborem następujących metod:
Nowogard – 4 osoby za metodą ryczałtową od gospodarstwa domowego, 1 osoba wg zużycia wody z nieruchomości,
Wierzbięcin – 10 osób wg liczby mieszkańców, 3 osoby wg zużycia wody i 2 osoby za metodą ryczałtową od gospodarstwa domowego,
Błotno – 7 osób wg liczby mieszkańców, 19 osób za metodą ryczałtową od gospodarstwa domowego, 4 osoby nie opowiedziały się za żadną z metod.

Reasumując: największa liczba osób przychyla się do wybory metody ryczałtowej od gospodarstwa domowego (25 głosów), następnie wg liczby mieszkańców (17 głosów) i wg zużycia wody z nieruchomości (4 głosy).
Żadna z osób obecnych na spotkaniach nie oddała głosu na metodę wg powierzchni lokalu mieszkalnego.

Damian Simiński
Przewodniczący zespołu do spraw opracowania
i wdrożenia nowego systemu gopodarowania odpadami

2012.12.20 Spotkania z mieszkańcami gminy